De/Centering the Self /// On IndividualismDe/Centering the Self /// On Individualism

This episode of War Machine features a short talk by Matt Baker on the topic of Individualism titled, De/Centering the Self.